opsim

CORBOXY METHYL CELLUISE SODIUM I.P. 0.5% W/V, OXYCHLORO COMPLEX